BAHAGIAN GOVERNAN, INTEGRITI DAN PENTADBIRAN AM

 SEKSYEN PENTADBIRAN AM

  1)  Mengurus Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Pejabat Pendaftar.
  2)  Mengurus Tempahan Tiket Penerbangan.
  3)  Mengurus Tempahan Makan dan Minum.
  4)  Mengurus Mel Kampus.
  5)  Mengurus Perkhidmatan Telefonis.
  6)  Mengurus Kewangan, Aset dan Inventori Pejabat Pendaftar.
  7)  Menguruskan Pakaian Akademik Istiadat.
  8)  Mengurus Dokumen SPKR Pejabat Pendaftar.
  9)  Mengurus dan Menyelia Sistem Fail Dan Rekod Universiti.
 10) Menyelaras laman web Pejabat Pendaftar.

 

SEKSYEN INTEGRITI

  1) Menjalankan 6 Fungsi Utama Unit Integriti.
        • Tadbir Urus – Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU) Universiti.
        • Pengukuhan Integriti - Menganjur Program Integriti Staf.
        • Pengurusan Aduan - Urus Setia Jawatankuasa Aduan Universiti.
        • Pengesanan & Pengesahan - Urusetia Jawatankuasa Penyiasat Universiti.
        • Pematuhan – menjalankan pemeriksaan bersama JKS (Ujian Air Kencing) dan UAD (peraturan kewangan &
          SOP kerja yang betul).

        • Tatatertib – Bekerjasama dengan PPUU dalam menguruskan urusan tatatertib.
  2) Menguruskan Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi ke Luar Negara.

 

SEKSYEN GOVERNAN

  1)  Mengurus Hal Ehwal Governan dan Dasar-Dasar Universiti.
  2)  Menyelaras Pekeliling-Pekeliling dan Dasar-Dasar Kerajaan, Universiti dan Pejabat Pendaftar.
  3)  Mengurus Pelantikan dan Bayaran Canselor.
  4)  Mengurus Pelantikan dan Bayaran Pro Canselor.
  5)  Mengurus Pelantikan Lembaga Pengarah Universiti.
  6)  Mengurus Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor dan TNC).
  7)  Menyelaras Struktur dan Organisasi Universiti.
  8)  Urus Setia Pelan Strategik Pejabat Pendaftar.
  9)  Urusan Pewartaan Tanah Universiti.
 10) Urusan Perekodan (MOU & MOA) Universiti.
 11) Urusan Perekodan Penubuhan Pusat Tanggungjawab (Ptj) Universiti.
 12) Menguruskan bayaran elaun dan kemudahan Ahli LPU serta Jawatankuasa dibawah LPU.  
 13) Menguruskan pendaftaran Persatuan di bawah ROS.

 

SEKSYEN MESYUARAT

  1) Urus Setia Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.
  2) Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
  3) Urus Setia Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Universiti.
  4) Urus Setia Mesyuarat Pejabat Pendaftar.
  5) Urus Setia Mesyuarat Staf Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

 

SEKSYEN KENDERAAN

  1)  Menguruskan perolehan, pengagihan, penjadualan, penyenggaraan, pemeriksaan, keselamatan dan pelupusan
       Kenderaan Jabatan selaras dengan peraturan semasa.

  2)  Memastikan Kementerian/Jabatan mempunyai sistem perekodan dan pengurusan fleet Kenderaan Jabatan yang
       kemas dan teratur.

  3)  Menyemak kos penyenggaraan dan pembaikan kenderaan. Sekiranya kos tersebut meragukan,laporan hendaklah
       dibuat kepada Ketua Jabatan untuk dirujuk kepada Woksyop Kerajaan bagi mendapatkan laporan teknikal dan
       syor mengenai masalah tersebut.

  4)  Menerangkan tanggungjawab pemandu kepada semua pemandu di bawah seliaannya.
  5)  Memberi perhatian kepada aspek keselesaan, tatasusila dan kebajikan pemandu.
  6)  Menguruskan pemeriksaan kesihatan pemandu, sekiranya perlu.
  7)  Memantau penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit dan SmartTAG, Kad Inden bahan api dan
       merekodkan notis kesalahan lalu lintas/saman dalam Buku Log.

  8)  Mengesahkan kenderaan dan kelengkapan berfungsi dengan baik semasa pertukaran pemandu.
  9)  Memastikan bahawa semua tindakan diambil apabila berlaku kemalangan sebagaimana yang dikehendaki
       di dalam WP 4.2 - Kemalangan Yang Melibatkan Kenderaan Kerajaan Malaysia dan pindaannya.

 10) Mengatur pemeriksaan tahunan di Woksyop Kerajaan bagi Kenderaan Kerajaan selain Kereta Konsesi untuk
       menilai tahap keselamatan dan prestasi kenderaan.