BAHAGIAN GOVERNAN, INTEGRITI & PENTADBIRAN AM (GIA)

new gia 01

 

SEKSYEN GOVERNAN

AKTA/ PERLEMBAGAAN/ PERATURAN

1. PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN) (PINDAAN) 2012
pdf icon 1

          

2. PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN pdf icon 1  

3. PERINTAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PEMERBADANAN)
(PINDAAN) 2010 [P.U.(A) 148-2010 MS]
pdf icon 1  

4. PERINTAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PERBADANAN)
2006 [P.U.A 208/2006]
pdf icon 1  

5. AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNVERSITI 1971 (PINDAAN 2012) pdf icon 1  

6. KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (TATATERTIB
PELAJAR-PELAJAR) 2008 [P.U(A) 181-2008]
pdf icon 1  

7. STATUT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN pdf icon 1  

SEKSYEN MESYUARAT

GARIS PANDUAN

8. GARIS PANDUAN KERTAS CADANGAN MESYUARAT pdf icon 1  

9. FORMAT KERTAS KERJA CADANGAN MESYUARAT pdf icon 1

10. GARIS PANDUAN ETIKA PAKAIAN pdf icon 1  

11. CONTOH FORMAT PERJANJIAN / KERJASAMA (MOU / MOA) pdf icon 1  

12. PRESENTATION SLIDES ON STRATEGIC TRADE ACT 2010 pdf icon 1  

SEKSYEN SENAT & KONVOKESYEN

TUGAS DAN PERANAN PENILAI LUAR/ PEMERIKSA LUAR

pdf icon 1

 

   
 

BORANG TUNTUTAN HONORARIUM PENILAI LUAR/ PEMERIKSA LUAR

pdf icon 1  

SEKSYEN INTEGRITI

AKTA

13. AKTA RAHSIA RASMI 1972 pdf icon 1  

14. AKTA 605 - AKTA BADAN-BADAN BERKANUN  (TATATERTIB & SURAJ) 2000 pdf icon 1  

GARIS PANDUAN

15. GARIS PANDUAN PENGELASAN DAN PENGELASAN SEMULA MENGIKUT
AKTA RAHSIA RASMI 1972 & SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN AM
BIL. 2 TAHUN 1987
pdf icon 1  

16. GARIS PANDUAN PANDUAN PENGURUSAN TATATERTIB PEGAWAI pdf icon 1  

SEKSYEN PENTADBIRAN AM

PEKELILING

17. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BIL.1 TAHUN 2003 :
GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN
MEL ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN
pdf icon 1  

18. PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 5 TAHUN 2007 :
PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT
pdf icon 1  

19. SURAT PEKELILING AM 1970 :
MENGADAKAN SUATU KUMPULAN LAPORAN-LAPORAN RASMI DI ARKIB NEGARA
pdf icon 1  

20. SURAT PEKELILING AM BIL.1 2013 :
PENYERAGAMAN FORMAT KEPALA SURAT BAGI KEMENTERIAN / JABATAN
/ AGENSI PERSEKUTUAN
pdf icon 1  

21. SURAT PEKELILING AM BIL.1 TAHUN 2003 :
PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN SURAT-SURAT PERSENDIRIAN
PENJAWAT-PENJAWAT TINGGI KERAJAAN DI ARKIB NEGARA MALAYSIA
pdf icon 1

AKTA

22. AKTA ARKIB NEGARA 2003 pdf icon 1  

23. ARAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 2007 pdf icon 1  

24. DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN pdf icon 1  

25. DASAR PEROLEHAN DAN PENILAIAN REKOD AWAM pdf icon 1  

26. JADUAL PELUPUSAN REKOD KEWANGAN & PERAKAUNAN [2008] pdf icon 1  

27. JADUAL PELUPUSAN REKOD URUSAN AM [2012] pdf icon 1
 

28. KAWALAN KESELAMATAN RAHSIA RASMI DAN DOKUMEN RASMI KERAJAAN pdf icon 1  

29. MALAYSIAN STANDARD 2223-1 2009 pdf icon 1

30.  MALAYSIAN STANDARD 2223-2 2009 pdf icon 1  

PANDUAN 

31. GARIS PANDUAN KAWALAN DAN PERATURAN KESELAMATAN
PEMINDAHAN FAIL, DOKUMEN, MAKLUMAT DAN BAHAN TERPERINGKAT
pdf icon 1
 

32. PANDUAN PELUPUSAN REKOD AWAM pdf icon 1  

BORANG

33. JADUAL PELUPUSAN REKOD
(ARKIB 1/08)
pdf icon 1  

34. BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD AWAM
(ARKIB 2/08)
pdf icon 1  

35. BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK
(ARKIB 3/08)
pdf icon 1

36. BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN
DAN PERAKAUNAN
(KEWANGAN-ARKIB 4/08)
pdf icon 1  

37. BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN FAIL
(ARKIB 5/08)
pdf icon 1  

38. BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD KARTOGRAFI
(ARKIB 6/08)
pdf icon 1  

39. BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD SENI BINA
(ARKIB 7/08)
pdf icon 1  

40. BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD PANDANG DENGAR
(ARKIB 8/08)
pdf icon 1  

41. BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD TERBITAN DAN
BAHAN BERCETAK (ARKIB 9/08)
pdf icon 1  

42. BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD ELEKTRONIK
(ARKIB 10/08)
pdf icon 1  

43. BORANG PERMOHONAN BAGI PEMINDAHAN REKOD AWAM
(ARKIB 11/08)
pdf icon 1  

44. PENENTUSAHAN PEMUSNAHAN REKOD AWAM
(ARKIB 12/08)
pdf icon 1  

45. PENENTUSAHAN PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN DAN
PERAKAUNAN
(KEWANGAN-ARKIB 13/08)
pdf icon 1

46. TEMPAHAN MAKAN / MINUM MESYUARAT & ACARA RASMI pdf icon 1  

47. BORANG MENGHADIRI PERSIDANGAN SEMINAR DAN LAWATAN RASMI word 2 6VaW

48. TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG DALAM DAN LUAR NEGARA pdf icon 1
6VaW

SEKSYEN KENDERAAN

BORANG

49. LAPORAN KEROSAKAN KENDERAAN UniSZA pdf icon 1  

50. PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN UniSZA pdf icon 1
 

51. TUNTUTAN ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU pdf icon 1
 

52. PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI BAGI MENJALANKAN
TUGAS RASMI JABATAN
pdf icon 1  

53. BORANG KEBENARAN MEMANDU KENDERAAN JABATAN word 2